Alisha

Height: 5' 10 Bust: 30B Waist: 25 Hips: 27 Dress: 6-8 Shoe: 6 Hair: BLACK Hair Length: SHORT Eyes: BROWN
Alishasmain8
Alishasmain9
Alishasmain5
Alishamain20
Alishamain21
Alishamain22
Alishamain23
Alishamain26
Alishamain27
Alishamain28
Alishamain29
Alishamain18
Alishamain19
Alishamain24
Alishamain25
Alishamain15
Alishamain17
Alishamain16
Alishamain30
Alishas Main1
Alishasmain2
Aishamain13
Alishamain14
Alishasmain10
Alishasmain11
Alishasmain7
Alishasmain3
Alishasmain4